Tiêu chuẩn màn đồng - cáp điện trung thế - hà nội pc - 2009

Admin 16/11/2017

 TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     CÔNG TY                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        ĐIỆN LỰC TP. HÀ NỘI                                                       

                                                                                                        

              Số:                 /TB-ĐLHN                         Hà Nội, ngày      tháng       năm 2009

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc quy định màn đồng cho các loại cáp ngầm trung ruột đồng lưới điện

do Công ty Điện lực TP.Hà Nội quản lý

 

 
 

 

 

 

 

Theo chủ trương nâng cao chất lượng lưới điện phân phối và hiệu quả kinh tế trong đầu tư xây dựng các công trình điện. Công ty Điện Lực TP.Hà Nội quy định sử dụng màn đồng cho các loại cáp ngầm trung ruột đồng như sau:

1. Các loại cáp 1 pha ruột đồng.

Màn đồng của cáp được chế tạo bằng các dây đồng nhỏ ghép lại, tổng cộng tiết diện của các sợi dây đồng này là tiết diện của màn đồng, màn đồng của cáp cho một lõi có tiết diện:

≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện tới 120mm2

≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 tới 300mm2

≥ 35mm2 đối với cáp tiết diện từ 400mm2 đến 500mm2

2. Các loại cáp 3 pha ruột đồng.

Màn đồng của mỗi pha cáp được chế tạo bằng băng đồng có độ dầy ≥ 0,127mm và độ gối mép ≥15%.

Màn đồng của 3 pha sẽ được tiếp xúc trực tiếp với nhau để đảm bảo tiết diện màn đồng (cả ba pha)

 ≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện tới 120mm2

 ≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 tới 300mm2

 ≥ 35mm2 đối với cáp tiết diện từ 400mm2 đến 500mm2

 (Tiêu chuẩn kỹ thuật của cáp theo phụ lục kèm theo)

Thông báo trên áp dụng đối với các Dự án của Công ty Điện lực TP. Hà Nội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

                                                                                                   KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Nơi nhận:                                                                    

  • BGĐ, ĐU, CĐ (để báo cáo);
  • Các đơn vị (để thực hiện);
  • HAPEC, CEAT;
  • Lưu: VT, P04.

                                                                                          

                                                                              VŨ QUANG HÙNG

 

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN